قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

(ش30531 مورخ 6/5/71)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (2)

وزارت بهداشت و درمان،

ممنوعيت هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود

2

ماده (3)

وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست

ممنوعيت آلوده كردن آب آشاميدني عمومي

3

تبصره 2 ماده (3)

وزارت بهداشت و درمان ،كليه دستگاههاي اجرايي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي علام شده توسط وزارت مذكور

4

ماده (4)

وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست و جهادكشاورزي

همكاري جهت جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني

5

ماده (10)

وزارت بهداشت و درمان و كليه دستگاههاي اجرايي

همكاري جهت پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده

 

 

 

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي آيين نامه اجرايي-قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي آيين نامه اجرايي-قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

(ش81804 مورخ 4/12/54 با اصلاحات بعدي)*

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (8)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست

تعليف احشام و قطع اشجار و بوته­كني و تجاوز و تخريب محيط­زيست و به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم باشد در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ممنوع است.

2

ماده (11)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

قطع اشجار و بوته كني و خارزني و ذغال­گيري و تجاوز و تخريب محيط زيست و به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم باشد در حيات وحش و مناطق حفاظت شده ممنوع است.

3

ماده (12)

كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و سازمان حفاظت محيط زيست

سازمانهاي مذكور مجاز به مطالعه و بررسي و عمليات مورد نياز در حدود وظايف قانون خودر در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش هستند.

4

ماده (39)

كليه وزارتخانه­ها و موسسات و شركتهاي دولتي و سازمان حفاظت محيط زيست

در صورت مشاهده آثاري از فسيلها و بقاياي جانوران و گياهان دوران پيشين مراتب به سازمان اعلام و در مورد حفظ و جمع­آوري آثار تشريك مساعي نمايند.

5

ماده (41)

كليه­وزارتخانه­ها و موسسات و شركتهاي دولتي­وسازمان­حفاظت محيط زيست، دانشگاههاي­وموسسات­آموزشي­و موزه­ها

تشريك مساعي دستگاههاي مذكور در مورد اجراي ضوابط مربوط به اين فصل با سازمان

6

ماده (47)

سازمان دامپزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست

همكاري سازمان مذكور در زمينه كنترل بيماريهاي واگير بين جانوران وحشي و اهلي و ساير امور مربوط به بهداشت حيوانات

7

ماده (48)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست

همكاري در رعايت ماده 47 وصدور پروانه تعليف و تنظيم و اجراء ضوابط با سازمان

اصلاحيه آيين­نامه اجرايي قانون 81804

(ش23332 مورخ 16/3/75)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

متن مصويه

سازمان حفاظت محيط زيست

در ماده 27 آيين­نامه واژه شكاربان به محيط دار تغيير يابد

اصلاحيه آيين­نامه اجرايي قانون 81804

(ش21390 مورخ 10/2/74)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

متن اصلاحيه قانون

سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 4 ، ماده 8، ماده 11 ، تبصره 4 ماده 11، بند الف ماده 12 ، ماده 20ماده 43 و 44 و ماده 49 قانون مذكور تغيير مي يابد

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب سال 1358 و اصلاحيه سال 1371

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (7)

كليه دستگاههاي اجرايي

اعلام مغايرت اجراي طرح هاي عمراني با قوانين و مقررات زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست

2

ماده (9)

كليه دستگاههاي اجرايي

ممنوعيت آلودگي محيط زيست

3

ماده (12)

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

متوقف­نمودن­كاريا­فعاليت­كارخانجات آلاينده پس از اعلام سازمان حفاظت محيط زيست

4

ماده(16)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست

تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت شده، تالابها