قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

(ش30531 مورخ 6/5/71)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (2)

وزارت بهداشت و درمان،

ممنوعيت هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود

2

ماده (3)

وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست

ممنوعيت آلوده كردن آب آشاميدني عمومي

3

تبصره 2 ماده (3)

وزارت بهداشت و درمان ،كليه دستگاههاي اجرايي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي علام شده توسط وزارت مذكور

4

ماده (4)

وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست و جهادكشاورزي

همكاري جهت جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني

5

ماده (10)

وزارت بهداشت و درمان و كليه دستگاههاي اجرايي

همكاري جهت پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده

 

 

 

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي آيين نامه اجرايي-قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي آيين نامه اجرايي-قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

آيين نامه اجرايي قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست

(ش81804 مورخ 4/12/54 با اصلاحات بعدي)*

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (8)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست

تعليف احشام و قطع اشجار و بوته­كني و تجاوز و تخريب محيط­زيست و به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم باشد در پاركهاي ملي و آثار طبيعي ممنوع است.

2

ماده (11)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

قطع اشجار و بوته كني و خارزني و ذغال­گيري و تجاوز و تخريب محيط زيست و به طور كلي هر عملي كه موجب از بين رفتن رستنيها و تغيير اكوسيستم باشد در حيات وحش و مناطق حفاظت شده ممنوع است.

3

ماده (12)

كليه وزارتخانه ها و موسسات و شركتهاي دولتي و سازمان حفاظت محيط زيست

سازمانهاي مذكور مجاز به مطالعه و بررسي و عمليات مورد نياز در حدود وظايف قانون خودر در مناطق حفاظت شده و پناهگاههاي حيات وحش هستند.

4

ماده (39)

كليه وزارتخانه­ها و موسسات و شركتهاي دولتي و سازمان حفاظت محيط زيست

در صورت مشاهده آثاري از فسيلها و بقاياي جانوران و گياهان دوران پيشين مراتب به سازمان اعلام و در مورد حفظ و جمع­آوري آثار تشريك مساعي نمايند.

5

ماده (41)

كليه­وزارتخانه­ها و موسسات و شركتهاي دولتي­وسازمان­حفاظت محيط زيست، دانشگاههاي­وموسسات­آموزشي­و موزه­ها

تشريك مساعي دستگاههاي مذكور در مورد اجراي ضوابط مربوط به اين فصل با سازمان

6

ماده (47)

سازمان دامپزشكي، سازمان حفاظت محيط زيست

همكاري سازمان مذكور در زمينه كنترل بيماريهاي واگير بين جانوران وحشي و اهلي و ساير امور مربوط به بهداشت حيوانات

7

ماده (48)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست

همكاري در رعايت ماده 47 وصدور پروانه تعليف و تنظيم و اجراء ضوابط با سازمان

اصلاحيه آيين­نامه اجرايي قانون 81804

(ش23332 مورخ 16/3/75)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

متن مصويه

سازمان حفاظت محيط زيست

در ماده 27 آيين­نامه واژه شكاربان به محيط دار تغيير يابد

اصلاحيه آيين­نامه اجرايي قانون 81804

(ش21390 مورخ 10/2/74)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

متن اصلاحيه قانون

سازمان حفاظت محيط زيست

ماده 4 ، ماده 8، ماده 11 ، تبصره 4 ماده 11، بند الف ماده 12 ، ماده 20ماده 43 و 44 و ماده 49 قانون مذكور تغيير مي يابد

قانون حفاظت و بهسازي محيط زيست مصوب سال 1358 و اصلاحيه سال 1371

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (7)

كليه دستگاههاي اجرايي

اعلام مغايرت اجراي طرح هاي عمراني با قوانين و مقررات زيست محيطي توسط سازمان حفاظت محيط زيست

2

ماده (9)

كليه دستگاههاي اجرايي

ممنوعيت آلودگي محيط زيست

3

ماده (12)

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

متوقف­نمودن­كاريا­فعاليت­كارخانجات آلاينده پس از اعلام سازمان حفاظت محيط زيست

4

ماده(16)

سازمان جنگلها و مراتع كشور، سازمان حفاظت محيط زيست

تعيين مناطقي تحت عنوان پارك ملي، آثار طبيعي ملي، پناهگاه حيات وحش، منطقه حفاظت شده، تالابها

 

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي-قانون اساسي

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي-قانون اساسي

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

قانون اساسي

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

اصل (50) قانون اساسي

كليه دستگاههاي اجرايي

ممنوعيت آلودگي محيط زيست يا تخريب آن

به استناد اصل 138 قانون اساسي

(ش1305 مورخ 12/2/75)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

اصل 138 قانون اساسي

وزارت بهداشت و درمان، فرهنگ و آموزش عالي، دفاع و پشتيباني، برنامه و بودجه، كشور،سازمان دامپزشكي وكليه دستگاههاي ذيربط

تشكيل شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مركب از اعضاي دستگاههاي مذكور

 

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- قانون اصلاح قانون ايمني راه ها و راه آهن

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

قانون اصلاح قانون ايمني راه ها و راه آهن(مصوب11/2/73)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

تبصره (5) ماده (1)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ممنوعيت برداشت شن­و ماسه از بستر رودخانه

2

ماده (7)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيق و حقوقي

ممنوعيت ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو

ماده 17 قانون ايمني راهها و راه آهن (الحاقي 11/2/79)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

متن ماده

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ممنوعيت ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع 100متر از انتهاي حريم راه ها و راه آهن

2

تبصره (1) ماده (17) الحاقي

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

تهيه و تصويب نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و را آهن به عمق 100 متر بعد از حريم قانوني و در صورت ضرورت احداث مستحدثات در حدفاصل فوق وجوهي به خزانه واريز تا هزينه ايمن سازي ذاهها گردد

3

تبصره (2) ماده (17) الحاقي

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

نظارت بر امر ساخت و ساز در محدوده مذكور دراين قانون توسط وزارت مذكور اعمال مي­شود

4

تبصره (3) ماده (17) الحاقي

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ايجاد تاسيسات عمومي نظير خطوط آب، برق ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، مخابرات تابع آيين­نامه­اي است كه ظرف سه ماه به پيشنهاد وزير مذكور به تصويب خواهد رسيد

ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 81

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (2) و بندهاي الف و ب آن

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

صدور مجوز ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي وبا رعايت موارد زير مجاز است:

الف-ممنوعيت ايجاد مستحدثات در مجاورت ابنيه­فني نظيرپل، تونل، ديوارحائل، ديوار ضامن، گالري بهمن گير، پاسگاه پليس­راه، پاركينگ، تقاطع هاي هم سطح و غير همسطح در فاصله 100تا250 متر

ب- ممنوعيت­ايجادمستحدثات درزمين­هاي با كاربري كشاورزي 

2

تبصره بند (ب)ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات بعد از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي بلامانع است

3

بند (ج) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

هرگونه ساخت و ساز در اراضي واقع در نوار به عرض سي متر و عرض پانزده مترممنوع است

4

تبصره (1) و (2) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

1- در صورت ناكافي بودن عرض نوار براي تاسيسات زيربنيي استفاده بيشتر از نوار بلامانع است

2- هرگونه تصرف و استفاده از اراضي مذكور منوط به رعايت قوانين مربوط نحوه خريد و تملك اراضي و املاك

5

بند (د) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

صدور مجوز براي ايجاد شهركهاي صنعتي و مجتمع­هاي خدماتي و رفاهي در خارج از محدوده قانوني شهرها

6

تبصره (1) بند (د) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

احداث واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختي ، تعميرگاه وسايط نقليه، فروشگاه، هتل و متل و …در چارچوب قانون

7

تبصره (2) بند (د) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ممنوعيت هر گونه مستحدثات در موارد زير:

1-در سمت ديگر راهها كه روستا در يك سمت آن قرار دارد

2-در صلح خارجي كمربنديها و كنارگذرها

3-درنقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد

4-بين دو باند رفت و برگشت

5-در تهيه طرح جامع، تفصيلي و هادي شهرها

8

بند (و) ماده (2)و تبصره هاي ذيل آن

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

مجوز احداث مستحدثات درمحدوده روستاهاي داراي طرحهاي مصوب، در روستاهاي­فاقدطرح هادي،درتهيه­و بازنگري طرح­هاي هادي­مصوب با طرحهاي جديد

9

بند (ز) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

به منظور تامين حداكثر ايمني راهها صدور مجوز به ترتيب محوطه يا فضاي سبز، پاركينگ و سپس بنا و اعياني قرار گيرد

10

بند (ح) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

نصب نورافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو تبليغاتي برابر ضوابط

 

 

 

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- قانون مجازات اسلامي

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

قانون مجازات اسلامي (مصوب 2/3/1375 با اصلاحات بعدي)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (679)

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

شكار حيوان حلال گوشت متعلق به ديگري يا حيواناتي كه شكار آن­ها توسط دولت ممنوع اعلام شده است

2

ماده (680)

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

جزاي نقدي بابت اقدام به شكار يا صيد.

3

ماده (688)

وزارت بهداشت،درمان و آموز پزشكي-  كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

آلوده كردن يا توزيع آب، دفع غيربهداشتي فضولات انساني و دامي و مواد زائد، ريختن مواد مسموم كننده در رودخانه­ها، زباله در خيابان­ها كشتار غير مجاز دام،

4

تبصره (1)  و (2) ماده (688)

وزارت­بهداشت­ودرمان، سازمان حفاظت­محيط­زيست، سازمان دامپزشكي

اعلام جرم در خصوص اقدام تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط­زيست

5

ماده (689)

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

قتل يا نقص عضو يا جراحت و صدمه به انساني

6

ماده (690) و تبصره (1) و (2) آن

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

پي­كني،ديواركشي،تغييرحدفاصل،امحاي­مرز،كرت­بندي، نهركشي، حفرچاه، غرس اشجار و زراعت و امثالهم به تهيه آثارتصرف دراراضي مزروعي اعم از كشت شده يا در آيش زراعي،جنگل­ها و مراتع ملي­شده، كوهستان­ها، باغ­ها، قلمستان­ها، منابع آب، چشمه­سارها، انهارطبيعي و پارك ملي، تاسيسات كشاورزي و دامداري و دامپروري و كشت وصنعت واراضي اموات و باير و …..

قانون اصلاح تبصره 1 ماده 688 قانون مجازات اسلامي تعزيرات مصوب 75

(ش14553 مورخ 25/5/76)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

تبصره 1 ماده 688

سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت بهداشت و درمان، سازمان دامپزشكي

تشخيص غيرمجاز بودن كشتار دام و دفع فضولات دامي

ماده 688 قانون مجازات اسلامي تعزيرات سال 75

(ش3141 مورخ 3/3/75)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (688)

كليه اشخاص حقيقي و حقوقي، وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست

هراقدامي­كه تهديدعليه­بهداشت عمومي شناخته شودازقبيل­آلوده­كردن اب آشاميدني، دفع­غيربهداشتي فضولات انساني و دامي، ريختم موادمسموم دررودخانه و… شامل مجازت اين قانون مي­گردد

2

تبصره (1) ماده (688)

وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست

تشخيص تهديد عليه بهداشت عمومي و آلودگي محيط زيست و اعلام جرم با سازمانهاي مذكور مي­باشد

 

 

 

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- قانون برنامه پنجم توسعه

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- قانون برنامه پنجم توسعه

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

قانون برنامه پنجم توسعه

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده  (123) قانون برنامه پنجم توسعه

معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي ، استانداري ها،فرمانداريها،ادارات كل محيط زيست استان،ادارات كل امور مالياتي استان

عوارض وصولي ارزش افزوده و عوارض آلودگي واحدهاي توليدي

2

ماده (138) قانون برنامه پنجم توسعه

كليه سازمانها و شركتهاي مشمول قانون برنامه

واگذاري يا فروش منوط به اخذ گواهي كاهش انتشار گازهاي آلاينده

3

ماده (140) قانون برنامه پنجم توسعه

وزارت نيرو-  وزارت جهاد كشاورزي- شوراي اقتصاد- واحدهاي توليدي،صنعتي،دامداري،خدماتي- دولت(معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي)

مديريت جامع و توسعه پايدار منابع آب:

*تعادل بين تغذيه و برداشت از سفره هاي آب زيرزميني

*طرح هاي تعادل بخشي نظيرآبخيزداري،آبخوانداري،احياء قنوات،اصلاح روشهاي آبياري و . . .

*واردات و صادرات آب

*تكليف به جمع آوري فاضلاب،تصفيه و دفع بهداشتي پساب

 

4

ماده(184) قانون برنامه پنجم توسعه

شوراي عالي حفاظت محيط زيست-شوراهاي هماهنگي توسعه منطقه اي- شوراي عالي اداري-  هيات وزيران

تحقق اهداف مندرج در اصل 50 قانون اساسي

5

ماده(185) قانون برنامه پنجم توسعه

شوراي عالي حفاظت محيط زيست- سازمان حفاظت محيط زيست- هيات وزيران

بهره برداري بهينه از منابع طبيعي و پايه

6

ماده(187) قانون برنامه پنجم توسعه

دولت- قوه قضاييه- سازمان حفاظت محيط زيست- وزارتخانه هاي نيرو، مسكن و شهرسازي،جهاد كشاورزي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي- وزارت كشور- نهادهاي نظامي و انتظامي-شهرداريها

– حفاظت،احياء و بهره برداري پايدار از محيط زيست، منابع طبيعي و تنوع زيستي:

*تدوين و اجراي برنامه مديريت يكپارچه زيست بومي

*تشكيل سازمان توسعه و عمران دريا و سواحل

 

7

ماده(188) قانون برنامه پنجم توسعه

سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و هماهنگي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي

تدوين ضوابط و استانداردهاي زيست محيطي

8

ماده(189) قانون برنامه پنجم توسعه

سازمان حفاظت محيط زيست- شوراي عالي حفاظت محيط زيست- هيات وزيران- رسانه هاي دولتي –صدا و سيما

– تدوين آيين نامه اجرايي ارتقاي آگاههاي عمومي و دست يابي به توسعه پايدار

– ايجاد نظام اطلاعات زيست محيطي كشور

9

ماده(190) قانون برنامه پنجم توسعه

كليه دستگاههاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي- هيات وزيران

اعمال سياستهاي مصرف بهينه منابع پايه و محيط زيست براي اجراي مديريت سبز شامل مديريت مصرف انرژي،آب، مواد اوليه و . . .

10

ماده(191) قانون برنامه پنجم توسعه

سازمان حفاظت محيط زيست با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و جهاد كشاورزي- هيات وزيران- نيروهاي مسلح

– برنامه مديريت زيست بومي در زيست بوم هاي حساس بويژه درياچه اروميه

– جلوگيري از شكار بي رويه و نابودي تنوع زيستي

11

*ماده(192) قانون برنامه پنجم توسعه

كليه واحدهاي بزرگ توليدي، صنعتي،خدماتي و عمراني و زيربنايي

دولت – سازمان حفاظت محيط زيست- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور- وزارت امور اقتصادي و دارايي –

– ارزيابي اثرات زيست محيطي كليه طرح ها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي و عمراني

– خوداظهاري واحدهاي آلاينده به محيط زيست

– نصب و راه اندازي سامانه  پايش لحظه اي

– ارتقاي مشخصات فني واحدهاي توليدي،خدماتي و عمراني با ضوابط زيست محيطي

– ارزشگذاري اقتصادي منابع زيست محيطي

12

ماده(193) قانون برنامه پنجم توسعه

شهرداري شهرهاي بالاي دويست هزار نفر

سازمان حفاظت محيط زيست – دولت – وزارتخانه هاي جهاد كشاورزي ، نفت، نيرو، صنايع و معادن – هيات وزيران

-بازيافت پسماندها با روش هاي نوين

– كاهش آلودگي هوا تا حد استانداردهاي جهاني

– ممنوعيت بهره برداري صنعتي و معدني از تالابهاي داخلي

–  ساماندهي مجدد سازمانهاي موجود دربخش هاي آب،كشاورزي،منابع طبيعي، محيط زيست و گردشگري جهت اعمال مديريت يكپارچه

13

ماده(215) قانون برنامه پنجم توسعه

كليه دستگاههاي اجرايي – سازمان حفاظت محيط زيست- معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور

پيشنهاد طرح هاي تملك داراييهاي سرمايه اي جديد در لايحه بودجه سنواتي بر اساس گزارش توجيهي فني،اقتصادي، مالي و زيست محيطي

*مصوبه هيلت دولت به شماره 144479/45880 مورخ 20/7/1390 در كميسيون امور زيربنايي،صنعت و محيط زيست.

آيين­نامه اجرايي بند«و» تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه

(ش7519مورخ 11/7/57)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

بند «د» مادده (2)

وزارت نفت، نيرو، سازمان حفاظت محيط زيست

طراحي روشهاي كاهش آلودگي ناشي از مصرف انرژي تا حد استاندارد

آيين­نامه اجرايي رديف 4 بند«و» تبصره 19 قانون برنامه پنجساله دوم توسعه

(ش7520مورخ 11/7/57)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

تبصره (2) ماده (3)

وزارت نفت، نيرو، صنعت، معدن و تجارت، برنامه و بودجه وسازمان حفاظت محيط زيست

مفاد اين آيين­نامه در مورد شهرهايي اجرا خواهد شدكه از نظر سازمان مشكل زيست محيطي نداشته باشند

آيين نامه اجرايي ماده (184) قانون برنامه پنجساله توسعه ج.ا.ا.

(ش37454/ت47812هـ مورخ30/2/91)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (7)

سازمان حفاظت محيط زيست، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهادكشاورزي، نفت، راه و شهرسازي، نيرو، سازمان امور اقتصادي و دارايي، استانداري

تشكيل شوراي هماهنگي به منظور ارزيابي راهبردي محيطي برنامه­هاي توسعه منطقه­اي با عضويت مديران دستگاههاي مذكور

2

ماده (9)

سازمان حفاظت محيط زيست

تمهيدات لازم و كافي براي ظرفيت­سازي و برگزاري دوره­هاي آموزشي و آگاه­سازي مسئولين برنامه و طرحهاي موضوع اين آيين­نامه

آيين نامه اجرايي ماده (190) قانون برنامه پنجساله توسعه ج.ا.ا.

(ش23519/ت47631هـ مورخ12/2/91)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (2)

كليه دستگاههاي اجرايي و موسسات و نهادهاي عمومي،

انجام اقدامات ذيل براي تحقق اهداف برنامه مديريت سبز:

اطلاع­رساني و ارتقاي آموزش،بهينه سازي مصرف انواع حامل هاي انرژي، بهينه سازي مصرف آب، كاهش مصرف كاغذ، مصرف بهينه مواد اوليه، كاهش توليد پسماند،بهبود نظام تعمير و نگهداري وسايل، بازيافت ضايعات، استفاده از فناوري­هاي پاك، كاربرد مواد مصرفي، مديريت پسماندهاي جامد

2

ماده (3)

سازمان حفاظت محيط زيست

بهنگام­سازي مستمر درگاه دولت سبز به منظور انتقال سريع تجربه­هاي موفق داخلي و خارجي

3

ماده (4)

سازمان حفاظت محيط زيست

تدوين و ابلاغ شاخص­هاي مديريت سبز تا پايان سال دوم برنامه

4

ماده (5)

كليه دستگاههاي اجرايي، معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني

لحاظ محاسبه شاخص­هاي اعلام شده در چارچوب شاخص­هاي ارزيابي عملكرد دستگاهها

5

ماده (6)

كليه دستگاههاي اجرايي، سازمان حفاظت محيط زيست

ارايه گزارش سالانه مديريت سبز توسط دستگاههاي ذيربط به سازمان