قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- قانون اصلاح قانون ايمني راه ها و راه آهن

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

قانون اصلاح قانون ايمني راه ها و راه آهن(مصوب11/2/73)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

تبصره (5) ماده (1)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ممنوعيت برداشت شن­و ماسه از بستر رودخانه

2

ماده (7)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيق و حقوقي

ممنوعيت ريختن زباله، نخاله، مصالح ساختماني، روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو

ماده 17 قانون ايمني راهها و راه آهن (الحاقي 11/2/79)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

متن ماده

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ممنوعيت ايجاد هرگونه ساختمان و ديواركشي و تاسيسات به شعاع 100متر از انتهاي حريم راه ها و راه آهن

2

تبصره (1) ماده (17) الحاقي

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

تهيه و تصويب نوع كاربري زمينهاي اطراف راهها و را آهن به عمق 100 متر بعد از حريم قانوني و در صورت ضرورت احداث مستحدثات در حدفاصل فوق وجوهي به خزانه واريز تا هزينه ايمن سازي ذاهها گردد

3

تبصره (2) ماده (17) الحاقي

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

نظارت بر امر ساخت و ساز در محدوده مذكور دراين قانون توسط وزارت مذكور اعمال مي­شود

4

تبصره (3) ماده (17) الحاقي

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ايجاد تاسيسات عمومي نظير خطوط آب، برق ، فاضلاب ، نفت ، گاز ، مخابرات تابع آيين­نامه­اي است كه ظرف سه ماه به پيشنهاد وزير مذكور به تصويب خواهد رسيد

ماده 2 آيين نامه اجرايي تبصره 1 ماده 17 اصلاحي قانون ايمني راهها و راه آهن مصوب 81

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (2) و بندهاي الف و ب آن

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

صدور مجوز ايجاد هرگونه ساختمان و ديوار كشي وبا رعايت موارد زير مجاز است:

الف-ممنوعيت ايجاد مستحدثات در مجاورت ابنيه­فني نظيرپل، تونل، ديوارحائل، ديوار ضامن، گالري بهمن گير، پاسگاه پليس­راه، پاركينگ، تقاطع هاي هم سطح و غير همسطح در فاصله 100تا250 متر

ب- ممنوعيت­ايجادمستحدثات درزمين­هاي با كاربري كشاورزي 

2

تبصره بند (ب)ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

محصور كردن اراضي كشاورزي و باغات بعد از نوار با كاربري تاسيسات زيربنايي بلامانع است

3

بند (ج) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

هرگونه ساخت و ساز در اراضي واقع در نوار به عرض سي متر و عرض پانزده مترممنوع است

4

تبصره (1) و (2) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

1- در صورت ناكافي بودن عرض نوار براي تاسيسات زيربنيي استفاده بيشتر از نوار بلامانع است

2- هرگونه تصرف و استفاده از اراضي مذكور منوط به رعايت قوانين مربوط نحوه خريد و تملك اراضي و املاك

5

بند (د) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

صدور مجوز براي ايجاد شهركهاي صنعتي و مجتمع­هاي خدماتي و رفاهي در خارج از محدوده قانوني شهرها

6

تبصره (1) بند (د) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

احداث واحدهاي خدماتي و رفاهي از قبيل جايگاه فروش مواد روغني و سوختي ، تعميرگاه وسايط نقليه، فروشگاه، هتل و متل و …در چارچوب قانون

7

تبصره (2) بند (د) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

ممنوعيت هر گونه مستحدثات در موارد زير:

1-در سمت ديگر راهها كه روستا در يك سمت آن قرار دارد

2-در صلح خارجي كمربنديها و كنارگذرها

3-درنقاطي كه محدوديت ديد وجود دارد

4-بين دو باند رفت و برگشت

5-در تهيه طرح جامع، تفصيلي و هادي شهرها

8

بند (و) ماده (2)و تبصره هاي ذيل آن

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

مجوز احداث مستحدثات درمحدوده روستاهاي داراي طرحهاي مصوب، در روستاهاي­فاقدطرح هادي،درتهيه­و بازنگري طرح­هاي هادي­مصوب با طرحهاي جديد

9

بند (ز) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

به منظور تامين حداكثر ايمني راهها صدور مجوز به ترتيب محوطه يا فضاي سبز، پاركينگ و سپس بنا و اعياني قرار گيرد

10

بند (ح) ماده (2)

وزارت راه و شهرسازي

و كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

نصب نورافكن يا پروژكتور و هرگونه تابلو تبليغاتي برابر ضوابط