قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي-قانون اساسي

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي-قانون اساسي

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

قانون اساسي

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

اصل (50) قانون اساسي

كليه دستگاههاي اجرايي

ممنوعيت آلودگي محيط زيست يا تخريب آن

به استناد اصل 138 قانون اساسي

(ش1305 مورخ 12/2/75)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

اصل 138 قانون اساسي

وزارت بهداشت و درمان، فرهنگ و آموزش عالي، دفاع و پشتيباني، برنامه و بودجه، كشور،سازمان دامپزشكي وكليه دستگاههاي ذيربط

تشكيل شوراي هماهنگي مبارزه با بيماريهاي قابل انتقال بين انسان و حيوان مركب از اعضاي دستگاههاي مذكور