قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي- آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

قوانين موضوعي زيست محيطي دستگاههاي اجرايي

آيين نامه اجرايي بهداشت محيط

(ش30531 مورخ 6/5/71)

رديف

عنوان ماده قانوني

عنوان دستگاه اجرايي مسئول

موضوع

1

ماده (2)

وزارت بهداشت و درمان،

ممنوعيت هر اقدامي كه تهديدي براي بهداشت عمومي شناخته شود

2

ماده (3)

وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست

ممنوعيت آلوده كردن آب آشاميدني عمومي

3

تبصره 2 ماده (3)

وزارت بهداشت و درمان ،كليه دستگاههاي اجرايي، كليه اشخاص حقيقي و حقوقي

رعايت همه ضوابط و معيارهاي بهداشتي علام شده توسط وزارت مذكور

4

ماده (4)

وزارت بهداشت و درمان، سازمان حفاظت محيط زيست و جهادكشاورزي

همكاري جهت جلوگيري از روند رو به رشد آلودگي منابع آبهاي سطحي و زيرزميني

5

ماده (10)

وزارت بهداشت و درمان و كليه دستگاههاي اجرايي

همكاري جهت پيشگيري از شيوع بيماريهاي منتقل شده