سرویس ارائه نرم افزارهای کاربردی

این شرکت بسته های متنوع نرم افزاری را در زمینه مدیریت پسماند برای کلیه واحدهای کوچک و بزرگ ارائه می نماید که شامل پکیج های تخصصی و اقتصادی و کاربردی می باشد.