سرویس مشاوره و آموزش

مشاوره

کادر فنی، علمی و حقوقی شرکت خدمات متنوعی از جمله ارائه ی برنامه ی عملیاتی مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه، شناسایی و کدگذاری پسماندها، گزارش های EMP و سایر مشاوره های زیست محیطی را عرضه و ارائه می نمایند.

آموزش

کادر علمی این شرکت با همکاری دانشگاههای معتبر ایران، دوره های عمومی و تخصصی مدیریت پسماند را در رده های عمومی، کارشناسی و مدیریتی برای کلیه ی شرکتها و سازمانهای دولتی و خصوصی ارائه می نماید.