سرویس مدیریت پسماندهای صنعتی و ویژه

کارشناسان با تجربه شرکت با سابقه حضور در صدها واحد صنعتی، ضمن بازدید و بررسی اطلاعات فنی پسماندهای مشتریان، به شناسایی و طبقه بندی پسماندهای قابل بازیافت پرداخته و پس از مطالعه و بررسی کامل، بسته ی پیشنهادی خود را که ممکن است شامل خرید، تهاتر و یا فقط دریافت هزینه حمل و نقل باشد، ارائه می نمایند. درصورت عقد قرارداد فی مابین، خدمات کاملاً رایگان شامل مشاوره، آموزش و ارائه گزارش های حقوقی و زیست محیطی و گواهی نامه های معتبر مبنی بر بازیافت اصولی پسماندها در قرارداد پیش بینی شده است.