فعالیت های اساسی شرکت سبزبین صنعت پایا

مدیریت کامل پسماندها (اعم از خرید، فروش و تهاتر)، مشاوره، آموزش و ارائه نرم افزارهای کاربردی می باشد.

Environnement11